Kundeservice

T + 47 55 36 58 55
post@froster.no

Døgnbetjent kundeservice

Industri
VVS / VA
Entrepenør & Landbruk

1. INNLEDNING

De følgende salgsbetingelsene gjelder såfremt partene ikke har inngått annen skriftlig avtale. Dersom ikke annet er bestemt nedenfor, får de til enhver tid gjeldende bestemmelser i NL anvendelse, for tiden NL 92.

2. PRISER

Prisene fremgår av det tilbud, eller i mangel av tilbud, de prislister for Froster AS som gjelder på bestillingstidspunktet. Vi har et generelt valutaforbehold som korrigerer prisen ved endring på +/- 2%
Ved ordre under NOK 5 000,- tilkommer importfrakt, emballasje- og småordretillegg på maksimum NOK 500,- pr varelinje

3. TEKNISKE OPPLYSNINGER

Tegninger, illustrasjoner og oppgaver over priser og tekniske data, f.eks vekt, mål, yteevne, kapasitet, løftehøyde etc. i kataloger, brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare som veiledning og må ikke oppfattes som endelig og bindende. Kjøperen har risikoen for at de tekniske data, og salgsgjenstanden i enhver henseende, passer for hans behov. For teknisk rådgiving i forbindelse med kjøp av pumper og teknisk utstyr har Froster AS kun det ansvar for uaktsomhet som tekniske rådgivere har.

4. BESTILLING

Bestilling er bindende for Froster AS når kjøperen har mottatt skriftlig ordrebekreftelse, eller at Froster AS har signert kjøperens bestillingsskjema. Levering skjer heretter til kjøperens / i ordrebekreftelsen angitte adresse.

Merkostnader som følger av endringer i bestilling/avbestilling etter at skriftlig ordrebekreftelse er avsendt, belastes kjøperen.

5. DOKUMENTASJON

Froster AS sine produkter leveres standardmessig med generelt prospekt, samt driftsinstruks.
Andre dokumentasjoner som kjøperen måtte ønske, herunder bindende måltegninger, sertifikater, testrapporter m.m., må bestilles senest samtidig med varebestillingen. Slik bestilling faktureres i h.h.t. den til enhver tid gjeldende prisliste for Froster AS.

6. KONTROLL AV ORDREBEKREFTELSE

Kjøperen er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsens riktighet, og må senest innen 10 dager fra mottagelse av denne gjøre Froster AS oppmerksom på eventuelle feil.

7. LEVERINGSTIDSPUNKT

Antatt leveringstidspunkt vil fremgå av ordrebekreftelsen. Inntreffer force majeure, jfr punkt 17, forlenges leveringstiden med den tid force-majeure-situasjonen varer.
Dersom en leveranse ikke kan / ikke ønskes effektuert samlet, kan Froster AS foreta del levering.

8. DAGBØTER

Eventuelle dagbøter avtales særskilt i det enkelte tilfellet.

9. FORSENDELSE / TRANSPORT

Produktene sendes – hvis ikke annet er avtalt – til kjøperens oppgitte adresse med transportmiddel valgt av Froster AS og som angitt i ordrebekreftelsen.
Normale leveringsbetingelser er EXW 5035 Bergen. Avvik fra disse må avtales særskilt.

10. VAREMOTTAK / FAKTURERING

Kjøper plikter å foreta kontroll av mottatte varer og dokumenter, og senest innen 10 dager meddele Froster AS om eventuelle mangler. Kjøper kan ikke påberope seg ytterligere kreditt-tid hvis varekontroll avslører mangler etter ovennevnte 10 dager.
Normalt regnes kreditt-tiden fra den dagen levering foretaes fra Froster AS, eller av selskapets underleverandører.

LAGRING / DRIFTSFORSKRIFTER

Varen må lagres forsvarlig og til enhver tid i samsvar med gjeldende forskrifter / anvisninger fra Froster AS. Dersom det er grunn til tvil om lagringsforholdene, skal Froster AS i et hvert tilfelle kontaktes. Produktene må bare benyttes i samsvar med driftsanvisningene / driftsdata fra Froster AS. Produktene må aldri benyttes til annet formål enn det de er egnet til.

Overskrider tiden fra levering til driftsstart hos kunden 6 måneder, skal Froster AS gies anledning til å inspisere produktet før det settes i drift. Kjøperen forplikter seg til å varsle Froster AS om oppstart 14 dager i forveien.

11. DRIFTSGARANTIER

Froster AS sine produkter selges med driftsgaranti i henhold til ordrebekreftelsen. Driftsgarantien er avhengig av at de til enhver tid gjeldende leveringsbetingelser for Froster AS er oppfylt.
Kjøper kan påklage kontraktsmessige mangler ved salgsgjenstanden innen 12 måneder regnet fra fakturadato. Fristen forlenges ikke om kjøper unnlater å ta salgsgjenstanden i bruk straks, uansett årsaken til dette. Froster AS har rett til å avhjelpe en kontraktsmessig mangel innen rimelig tid etter at selskapet har fått kjøperens meddelelse om den. Kjøper har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel.

Denne driftsgarantien gjelder bare feil som oppstår under de ved avtalens inngåelse forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse. Den omfatter således for eksempel ikke mangler som skyldes tilfeldige begivenheter, vanlig slitasje eller mangelfullt vedlikehold, herunder uriktig smøring eller kjøperens uriktige montering eller feilaktige bruk av salgsgjenstanden.

Retten til å påberope seg mangler bortfaller dersom salgsgjenstanden etter at den er levert – blir forandret eller reparert av andre enn Froster AS sine servicefolk uten dennes skriftelige samtykke, eller at uoriginale reservedeler er benyttet.

12. SALGSPANT

Froster AS har salgspant i de leverte produktene inntil hele kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt, jfr. Pantelovens § 3 –14. Aksept, sjekk eller andre betalingshenvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

13. ANSVAR

Froster AS sine eventuelle erstatningsansvar for skade på person og / eller eiendom som tilhører kjøperen og / eller tredjepart, er begrenset til et maksimumsbeløp på NOK 3.000.000 for hvert enkelt skadetilfelle.

14. MORARENTER / PURRING

Overskridelse av betalingsfristen medfører belastning av morarente til enhver tid gjeldende maksimalsats. Ved purring på ubetalte fakturaer påløper et gebyr på NOK 61,-

15. RETUR / RETUROMKOSTNINGER

20– 40 %. Avtales alltid i forkant av retur. Returfrakt dekkes i utgangspunktet alltid av kunde.
Dersom Froster AS skal dekke returfrakt skal varen skal uten unntak sendes med Bring eller som postpakke om det er mest hensiktsmessig.
Forsendelsen skal alltid merkes med vårt retur nummer.
Dersom varene sendes med Bring skal vårt kundenummer føres på fraktbrevet og Froster AS stå oppgitt som regningsmottaker. Størrelsen på retur- emballasjen skal være tilsvarende original emballasjen og pallen/kassen absolutt ikke større en nødvendig.
Dersom ovennevnte ikke er fulgt og Froster AS mottar en utilbørlig regning vil denne bli videre fakturert på sender. Dersom noe er uklart, vennligst ta kontakt med Froster AS før sending

16. FORCE MAJEURE

Som force majeure regnes enhver hindring som faller inn under kjøpsloven § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer Froster AS selv eller sine underleverandører. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller –vei, samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, brann, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- om importrestriksjoner.

17. TRANSPORT/RETUR/GARANTIJOBBER

For alle garantier/garantijobber/reklamasjoner gjelder at produktet må innleveres vår adresse på kundens regning. Alt er basert på “Ex Work” Bergen.